<> <> < id="container"> < id="header"> < id="headertop"> < id="log"> < id="CommHeader1_topNaviId_invleftul">中国知网旗下电子杂志网站< class="cl"> < id="headerlink" style="width: 198px;"> < class="cl"> < id="nav"> < id="nav_l"> < id="nav_c"> < class="cl"> < id="search_zazhi">

< id="results" class="results0"> < id="search_zm"> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z < id="nav_r"> < id="content"> < id="con"> < id="wz_left"> < class="wz_ly"> < class="wz_ly_l"> 来源:《花城》2018年第05期 作者:李颖超; < class="wz_ly_r"> 选择字号 < id="changeText" class="text" style="overflow:initial;">

八千里路云和月

分享到: 分享到QQ空间

<正>杨柳青丝系客舟我出生在新疆伊犁。那里被称为塞外江南、花城、阿力麻里(苹果城),那里有一条著名的街道——汉人街。汉人街是伊犁最有特色,也是最热闹的巴扎。因曾是天津杨柳青商人最多的居住区而得名。而今却被不知情的游客誉为伊犁三大怪之一:汉人街上没汉人。其实,汉人街还有最后一户汉族人,我的小伯伯李世勇一家。我从小最熟悉的地方就是汉人街,上学时,总是很羡慕一到寒暑假便能跟着父母亲回老家的孩子。为什么我没有老家呢?虽然从小到大,籍贯一栏中填的都是天津,可是,一个从来没有去过、没有亲人的地方算是老家吗?我们这个家族的根扎在哪里呢?(本文共计9页)       [继续阅读本文]

< class="cl"> < class="rh">     订阅本刊< style="position:absolute;left: 120%;top: -15px;z-index:10;">    < class="cl"> < class="rh"> < class="cl"> < class="wztj">

相关文章推荐

< class="left_wztj"> < class="tablist"> < id="wz_right"> < class="right_book"> 花城杂志2018年第05期 < class="cl"> < class="book_text"> 花城
主办:花城出版社
出版:花城杂志编辑部
出版周期:双月
出版地:广东省广州市 < class="cl"> < class="book_btn"> < class="cl"> < class="r_ban">

本期目录

< class="cl"> < class="r_list"> < class="cl"> < id="footer"> < class="beian"> < class="cl">