<> <> < id="container"> < id="header"> < id="headertop"> < id="log"> < id="CommHeader1_topNaviId_invleftul">中国知网旗下电子杂志网站< class="cl"> < id="headerlink" style="width: 198px;"> < class="cl"> < id="nav"> < id="nav_l"> < id="nav_c"> < class="cl"> < id="search_zazhi">

< id="results" class="results0"> < id="search_zm"> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z < id="nav_r"> < id="content"> < id="con"> < id="wz_left"> < class="wz_ly"> < class="wz_ly_l"> 来源:《花城》2019年第03期 作者:默音; < class="wz_ly_r"> 选择字号 < id="changeText" class="text" style="overflow:initial;">

尾随者

分享到: 分享到QQ空间

<正>意识到时,公交车上只有我一个人。不,准确说来并非如此。售票员和司机仍在车上。属于过去时代的两节式公交车,车厢连接处是如同手风琴风箱的橡胶褶皱,在车辆转弯时也像手风琴演奏时一般折成扇形,发出的只有嘎吱声,没有音乐。司机在左前端的驾驶座,售票员在右侧的中门旁边,我坐在"风箱"背靠背的四只座位之一,背对司机,斜对着售票员。随着车辆行进,我身下的座位不时大幅度地摆(本文共计12页)       [继续阅读本文]

< class="cl"> < class="rh">     订阅本刊< style="position:absolute;left: 120%;top: -15px;z-index:10;">    < class="cl"> < class="rh"> < class="cl"> < class="wztj">

相关文章推荐

< class="left_wztj"> < class="tablist"> < id="wz_right"> < class="right_book"> 花城杂志2019年第03期 < class="cl"> < class="book_text"> 花城
主办:花城出版社
出版:花城杂志编辑部
出版周期:双月
出版地:广东省广州市 < class="cl"> < class="book_btn"> < class="cl"> < class="r_ban">

本期目录

< class="cl"> < class="r_list"> < class="cl"> < id="footer"> < class="beian"> < class="cl">