<> <> < id="container"> < id="header"> < id="headertop"> < id="log"> < id="CommHeader1_topNaviId_invleftul">中国知网旗下电子杂志网站< class="cl"> < id="headerlink" style="width: 198px;"> < class="cl"> < id="nav"> < id="nav_l"> < id="nav_c"> < class="cl"> < id="search_zazhi">

< id="results" class="results0"> < id="search_zm"> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z < id="nav_r"> < id="content"> < id="con"> < id="wz_left"> < class="wz_ly"> < class="wz_ly_l"> 来源:《旅游纵览》2019年第10期 作者:汪海;朱琳; < class="wz_ly_r"> 选择字号 < id="changeText" class="text" style="overflow:initial;">

新时代下旅游开发中文化创新的路径研究

分享到: 分享到QQ空间

本文以新时代为背景,在旅游业已经成为国民经济战略性支柱产业和幸福产业的前提下,首先从旅游产业加速融合、旅游消费需求进阶和旅游产品聚焦这三个方面,阐明旅游新时代的内容,明确提出新时代下旅游发展的突破口是对文化进行创新,并把这种文化创新应用到旅游开发的过程中去;然后提出了新时代下旅游开发和文化创新的关系;最后从四个方面探究了新时代下旅游开发的文化创新途径。(本文共计2页)       [继续阅读本文]

< class="cl"> < class="rh"> 下载阅读本文     订阅本刊< style="position:absolute;left: 120%;top: -15px;z-index:10;">    < class="cl"> < class="rh"> < class="cl"> < class="wztj">

相关文章推荐

< class="left_wztj"> < class="tablist"> < id="wz_right"> < class="right_book"> 旅游纵览杂志2019年第10期 < class="cl"> < class="book_text"> 旅游纵览
主办:秦皇岛开发区国有资产经营有限公司;中国野生动物保护协会;中国野生植物保护协会;《旅游纵览》杂志社有限公司
出版:旅游纵览杂志编辑部
出版周期:半月
出版地:河北省秦皇岛市 < class="cl"> < class="book_btn"> < class="cl"> < class="r_ban">

本期目录

< class="cl"> < class="r_list"> < class="cl"> < id="footer"> < class="beian"> < class="cl">