<> <> < id="container"> < id="header"> < id="headertop"> < id="log"> < id="CommHeader1_topNaviId_invleftul">中国知网旗下电子杂志网站< class="cl"> < id="headerlink" style="width: 198px;"> < class="cl"> < id="nav"> < id="nav_l"> < id="nav_c"> < class="cl"> < id="search_zazhi">

< id="results" class="results0"> < id="search_zm"> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z < id="nav_r"> < id="content"> < id="con"> < id="wz_left"> < class="wz_ly"> < class="wz_ly_l"> 来源:《上海文学》2019年第11期 作者:左马右各; < class="wz_ly_r"> 选择字号 < id="changeText" class="text" style="overflow:initial;">

合欢树下

分享到: 分享到QQ空间

<正>1初中毕业那年,刚放假,我就和爱丽商量好了,这个夏天,要在河里玩儿个痛快。我俩是那种性格有点疯的女孩子。在学校和村里,爱丽和我关系特好,是姐妹儿,还是镇上不多考到县中的女生。爱丽姓刘,我姓赵。在莲花村刘家和赵家是大姓,占着村子大半以上的人口,剩下不多的人口,分在段姓、吴姓、孙姓几家,还有一家姓仇的。村子里的人都读"愁"字音,其实那字用在姓氏上该读"求"音。刘家和赵家这两大姓,一直不怎么和睦。(本文共计24页)       [继续阅读本文]

< class="cl"> < class="rh">     订阅本刊< style="position:absolute;left: 120%;top: -15px;z-index:10;">    < class="cl"> < class="rh"> < class="cl"> < class="wztj">

相关文章推荐

< class="left_wztj"> < class="tablist"> < id="wz_right"> < class="right_book"> 上海文学杂志2019年第11期 < class="cl"> < class="book_text"> 上海文学
主办:上海市作家协会
出版:上海文学杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:上海市 < class="cl"> < class="book_btn"> < class="cl"> < class="r_ban">

本期目录

< class="cl"> < class="r_list"> < class="cl"> < id="footer"> < class="beian"> < class="cl">