<> <> < id="container"> < id="header"> < id="headertop"> < id="log"> < id="CommHeader1_topNaviId_invleftul">中国知网旗下电子杂志网站< class="cl"> < id="headerlink" style="width: 198px;"> < class="cl"> < id="nav"> < id="nav_l"> < id="nav_c"> < class="cl"> < id="search_zazhi">

< id="results" class="results0"> < id="search_zm"> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z < id="nav_r"> < id="content"> < id="con"> < id="wz_left"> < class="wz_ly"> < class="wz_ly_l"> 来源:《意林》2018年第21期 作者:莜麦面; < class="wz_ly_r"> 选择字号 < id="changeText" class="text" style="overflow:initial;">

真正的高手都是悄无声息的摆渡人

分享到: 分享到QQ空间

<正>真正的高手思维与常人不同,他们能够跳出一己私利的小圈子,带别人摆渡,最终惠及所有人。01我的研究生导师有一个儿子,当时在读高三。那个男孩出类拔萃,在非常有名的中学读书,该中学有一个以前总理名字命名的实验班,他便是那个班的班长。他学习成绩特别好,课外活动也很出色,每逢有领导到学校考察,他总被老师派去作为学生代表发言。因为太出色,每个人都觉得他非北大和清华莫属。高中校长找到他,说学校每年都有几个保送北大、清华的名(本文共计1页)       [继续阅读本文]

< class="cl"> < class="rh">     订阅本刊< style="position:absolute;left: 120%;top: -15px;z-index:10;">    < class="cl"> < class="rh"> < class="cl"> < class="wztj">

相关文章推荐

< class="left_wztj"> < class="tablist"> < id="wz_right"> < class="right_book"> 意林杂志2018年第21期 < class="cl"> < class="book_text"> 意林
主办:长春市文学艺术界联合会
出版:意林杂志编辑部
出版周期:半月
出版地:北京市 < class="cl"> < class="book_btn"> < class="cl"> < class="r_ban">

本期目录

< class="cl"> < class="r_list"> < class="cl"> < id="footer"> < class="beian"> < class="cl">